Go to content
Twój koszyk

Regulamin konkursu Guut

Od początku grudnia na zaprzyjaźnionych z nami kontach społecznościowych możecie znaleźć konkursy, w których nagrodami są wybrane zestawy Guut. Zachęcamy do obserwowania naszego konta na Instagramie (@guut.pl) – na Stories będziemy informować o tym, gdzie w danej chwili można wziąć udział w konkursie. Poniżej zamieszczamy jego regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Guut zwanego dalej „Konkursem” jest Healthily Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000806081, NIP: 9512491164, REGON: 384482004, kapitał zakładowy: 6.005.000,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych osób otrzymujących nagrody, na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby móc uczestniczyć w Konkursie użytkownik („Uczestnik”) musi: (a) być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; (b) postępować zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dostępnymi pod adresem https://guut.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/; (c) zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z nagród w Konkursie wyłącznie w Sklepie internetowym pod adresem https://guut.pl
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji jej warunków i niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik jest uprawniony wziąć udział w Konkursie wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych
  w § 3 Regulaminu.
 5. Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami na stronie.

§ 3

WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs obowiązuje od dnia 06.12.2020 r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów.
 2. Konkurs obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 3. W okresie obowiązywania Konkursu użytkownicy, którzy zostaną wytypowani jako zwycięzcy otrzymają kod promocyjny, uprawniający do 100% zniżki oraz darmowej dostawy na 2 dowolne produkty Guut w modelu zakupu jednorazowego.
 4. Lista produktów biorących udział w promocji: Guut Metabolism, Guut Mood, Guut Immunity, Guut Vitality.
 5. Kody promocyjne otrzymane w ramach niniejszej promocji są jednorazowe i nie obowiązują na zakup cykliczny.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany kodów promocyjnych na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 7. Kody promocyjne są ważne wyłącznie przez czas trwania promocji.
 8. Ogólne Warunki Sprzedaży (w tym zwrotów towarów) zamieszczone są na stronie:https://guut.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi w niniejszym punkcie zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Healthily podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klienta zamówione.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki Sprzedaży znajdujące się pod adresem https://guut.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/ oraz odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z udziału w Konkursie jeżeli Uczestnik narusza Regulamin, Regulamin Strony lub Ogólne Warunki Sprzedaży.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu lub jakości nagród mogą być składane na piśmie i wysyłane na adres [Healthily Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa]. Reklamacje mogą być również składane drogą mailową na adres e-mail: [hello@guut.pl]. W Reklamacji prosimy dokładnie opisać problem oraz wskazać dane kontaktowe. O wynikach reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 30 dni na podany przez siebie adres. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Organizatorowi. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Organizatora w wyżej wymienionym terminie, uznaje się, że reklamacja nie została uwzględniona.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy zajdzie konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do treści przepisów prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.
 6. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat Konkursu Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: hello@guut.pl lub listownie na adres korespondencyjny Healthily Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem + 48 572 312 857.
Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go znajomym
Zainteresuje Cię również

Flora bakteryjna jelit. Jaki wpływ ma na nasz organizm?

W ludzkim organizmie żyje około 2 kilogramów bakterii. Brzmi groźnie? Większość z nich jest niegroźna dla człowieka, a nawet bardzo przydatna. Jednak istnieją bakterie, które mogą wywoływać różne dolegliwości, zwłaszcza […]

Jak skutecznie wzmocnić odporność organizmu?

Układ odpornościowy wykonuje niezwykłą pracę: chroni organizm przed mikroorganizmami chorobotwórczymi. Czasami jednak może potrzebować wsparcia. Jak zatem wspomóc ten proces? Czy istnieją preparaty wzmacniające odporność? Czy może wystarczy wprowadzić zmiany […]