Go to content
Twój koszyk

Regulamin promocji 3 za 2

Regulamin promocji 3 w cenie 2 na www.guut.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji o nazwie „3 w cenie 2” zwanej dalej „Promocją” jest Healthily Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000806081, NIP: 9512491164, kapitał zakładowy PLN 13 205 000, (dalej zwana „Organizatorem”).

Dokonanie zakupu w Sklepie i skorzystanie z Promocji wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych osób kupujących, na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Aby móc uczestniczyć w Promocji użytkownik („Uczestnik”) musi: (a) być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; (b) nabywać produkty jako konsument, (tj. bez związku ze swoją działalnością gospodarczą); (d) postępować zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dostępnymi pod adresem https://guut.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/ (e) zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym pod adresem https://guut.pl
 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji jej warunków i niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik jest uprawniony wziąć udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 3 Regulaminu.
 5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami na stronie.

WARUNKI PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje od dnia 20.05.2021 r. do wyczerpania zapasów.
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 3. W okresie obowiązywania Promocji przy dodaniu do koszyka 3 dowolnych produktów w zakupie jednorazowym na stronie https://guut.pl rabat 100% na trzeci produkt naliczy się automatycznie (kod nie jest wymagany); w efekcie użytkownik otrzyma trzy dowolne produkty w cenie dwóch.
 4. Lista produktów biorących udział w promocji:
  1. Guut Immunity (zakup jednorazowy)
  2. Guut Metabolism (zakup jednorazowy)
  3. Guut Vitality (zakup jednorazowy)
  4. Guut Mood (zakup jednorazowy)
 1. Termin ważności produktów upływa we wrześniu 2021 roku.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany rabatu na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży (w tym zwrotów towarów) zamieszczone są na stronie: https://guut.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/ . W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi w niniejszym punkcie zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Healthily podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klienta zamówione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki Sprzedaży znajdujące się pod adresem https://guut.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/  oraz odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z udziału w Promocji jeżeli Uczestnik narusza Regulamin, Regulamin Strony lub Ogólne Warunki Sprzedaży.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji lub jakości nagród mogą być składane na piśmie i wysyłane na adres [Healthily Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa]. Reklamacje mogą być również składane drogą mailową na adres e-mail: [hello@guut.pl]. W Reklamacji prosimy dokładnie opisać problem oraz wskazać dane kontaktowe. O wynikach reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 30 dni na podany przez siebie adres. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Organizatorowi. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Organizatora w wyżej wymienionym terminie, uznaje się, że reklamacja nie została uwzględniona.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy zajdzie konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do treści przepisów prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.
 6. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat Promocji, Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: hello@guut.pl lub listownie na adres korespondencyjny Healthily Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem + 48 572 312 857.